Sakrament bierzmowania w Parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie

Opiekun młodzieży przygotowującej się do bierzmowania: br. Marek Pis MS

Przygotowanie kandydatów odbywa się w ramach katechezy przyparafialnej. Rozpoczyna się w klasie VII Szkoły Podstawowej i trwa w Diecezji Rzeszowskiej 2 lata.

Miejscem przygotowania jest Parafia zamieszkania kandydata, a nie Parafia na terenie której, znajduje się szkoła. Chodzi bowiem o włączenie kandydata w jej życie.

 Warunki dopuszczenia do sakramentu bierzmowania:

  1. Osobiste zgłoszenie się kandydata lub jego Rodzica/Opiekuna do kancelarii parafialnej i wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który też można pobrać tutaj [formularz zgłoszeniowy].
  2. Uczestnictwo w każdą niedzielę i w święta nakazane we Mszy świętej.
  3. Comiesięczny sakrament pokuty i pojednania.
  4. Sumienne i aktywne uczestnictwo w katechezie szkolnej i zaliczenie obowiązującego materiału z Katechizmu.
  5. Udział w spotkaniach formacyjnych wyznaczonych przez osobę odpowiedzialną.
  6. Systematyczne uczestnictwo w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent), rekolekcjach wielkopostnych, Drodze krzyżowej (Wielki Post), nabożeństwach majowych (maj).
  7. Odpowiedzialne zachowanie się w kościele i na spotkaniach formacyjnych.

Rodzice lub opiekunowie zgłaszając syna czy córkę do przyjęcia sakramentu bierzmowania zapoznają się z wymaganiami, jakie Kościół i Parafia stawia kandydatom do bierzmowania. Są w pierwszej kolejności odpowiedzialni za wychowanie religijne i zobowiązują się wspierać swoje dzieci modlitwą i dobrym przykładem życia oraz współpracować z osobą prowadzącą w parafii przygotowanie do bierzmowania.

Wymagania stawiane świadkom bierzmowania:

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego (kan. 874, i kan. 892) świadkiem bierzmowania może być każda osoba, która:
– została wyznaczona przez przyjmującego sakrament bądź przez jego rodziców i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
– ukończyła 16 lat (chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz zdecydował się dopuścić wyjątek);
– jest katolikiem, bierzmowanym i przyjęła sakrament Najświętszej Eucharystii;
– prowadzi życie zgodne z wiarą oraz odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
– jest wolna od jakiejkolwiek kary kanonicznej;
– nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Ponadto Kościół katolicki zaleca, aby świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego (kan. 893 § 2 KPK).


Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

1304 – Bierzmowanie wyciska w duszy niezniszczalny znak „znamię”, pieczęć Ducha Świętego, która jest symbolem całkowitej przynależności do Chrystusa i trwałego oddania się na Jego służbę.