Chorego zgłaszamy osobiście lub telefonicznie w kancelarii parafialnej.

Kapłani odwiedzają chore osoby w I sobotę miesiąca.

Zgłaszający podaje dokładny adres i informację czy chory może przyjąć Komunię św. Jeśli jest potrzeba odwiedzamy w innym uzgodnionym czasie. W okresach świątecznych dokładne informacje są podawane w ogłoszeniach parafialnych.

Posługa sakramentalna dokonuje się na wyraźne życzenie chorego w domu, szpitalu lub świątyni.

Co przygotować na wizytę kapłana?
Przed wizytą księdza przychodzącego z posługą sakramentu namaszczenia chorych należy przygotować:
– stolik z krzyżem,
– zapaloną świecę,
– szklankę z wodą.
Najważniejsze jest jednak, aby domownicy i osoby towarzyszące jeśli są w domu przygotowały się duchowo i modliły się wraz z księdzem w intencji chorego.

Modlitwa za opiekujących się chorymi
Panie i Ojcze nasz, natchnij opiekujących się chorymi miłością i dobrocią dla cierpiących. Daj im cierpliwość i wytrwałość. Chroń ich od wszystkiego złego we wszelkich ich pracach. Daj im siłę moralną i fizyczną, aby sumiennie spełniali swe posłannictwo w imię Boga, który jest najwyższym lekarzem i uzdrowicielem. Amen.


Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

1520 – Szczególny dar Ducha Świętego. Pierwszą łaską sakramentu namaszczenia chorych jest łaska umocnienia, pokoju i odwagi, by przezwyciężyć trudności związane ze stanem ciężkiej choroby lub niedołęstwem starości. Ta łaska jest darem Ducha Świętego, który odnawia ufność i wiarę w Boga oraz umacnia przeciw pokusom złego ducha, przeciw pokusie zniechęcenia i trwogi przed śmiercią. Wsparcie Pana przez moc Jego Ducha ma prowadzić chorego do uzdrowienia duszy, a także do uzdrowienia ciała, jeśli taka jest wola Boża. ponadto, „jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone” (Jk 5,15).