Fragment Statutu Parafialnych Rad Duszpasterskich Diecezji Rzeszowskiej

Postanowienia ogólne

 1. Rada duszpasterska stanowi, zgodnie z kanonem 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii lub rektora kościoła w ramach ustawodawstwa diecezjalnego – wspomaga kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych.
 2. Przy kościołach rektoralnych funkcjonują lokalne Rady duszpasterskie, których status jest identyczny ze statusem Parafialnych Rad duszpasterskich. Nie tworzy się Rad duszpasterskich w ośrodkach sprawowania kultu nie będących parafią ani rektoratem.

Cele i sposoby działania

 1. W realizacji swoich zadań Rada duszpasterska kieruje się celami określonymi przez kanon 1254 § 2 KPK, uwzględniając specyfikę duszpasterską danego ośrodka.
 2. Za swój podstawowy cel Rada duszpasterska ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty. Czyni to przez:
 • Udział w organizowaniu kultu Bożego w parafii.
 • Uczestniczenie w trosce duszpasterskiej o parafię.
 • Pomaganie kapłanom w ożywianiu działalności duszpasterskiej.
 • Prowadzenie dzieł apostolskich.
 • Troska o godziwe utrzymanie duchowieństwa pracowników kościelnych.

3. Rada realizuje wyznaczone cele przede wszystkim przez współdziałanie z duszpasterzami w:

 • Opracowywaniu rocznych planów duszpasterskich.
 • Animowaniu działalności grup duszpasterstwa specjalistycznego.
 • Koordynowaniu prowadzonych form duszpasterstwa.
 • Inspirowaniu działalności charytatywnej.
 • Trosce o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.

4. W realizacji wyznaczonych celów Rada winna kierować się odpowiedzialnością, troszczyć się o właściwą formację swoich członków i rzetelnie służyć rozwojowi życia parafialnego.

Członkowie Rady

W skład Rady duszpasterskiej wchodzą trzy grupy członków:

 • Z urzędu.
 • Wybrani.
 • Mianowani przez księdza proboszcza lub rektora kościoła.

Z urzędu należą do Rady:

 1. Proboszcz lub rektor piastujący równocześnie funkcję przewodniczącego Rady.
 2. Delegat księży wikariuszy, którzy pracują w danym ośrodku duszpasterskim.
 3. Delegatka sióstr zakonnych zatrudnionych w danym ośrodku duszpasterskim.
 4. Przedstawiciel wspólnoty zakonnej prowadzącej na terenie parafii duszpasterstwo w kościele, który nie stanowi rektoratu.
 5. Katecheta świecki lub przedstawiciel katechetów świeckich katechizujących na terenie danego ośrodka duszpasterskiego.
 6. Przedstawiciel stowarzyszeń katolickich działających w danym ośrodku.

Zależnie od wielkości ośrodka i stopnia zaangażowania wiernych liczba wybieranych członków Rady wynosi 6-10. Jej dokładną wielkość określa Proboszcz lub Rektor, uwzględniając duszpasterskie potrzeby ośrodka. Wybory dokonywane są według załączonego regulaminu wyborów. Proboszcz lub Rektor może mianować do Rady 6-10 osób.