Opiekun: ks. Wojciech Bober MS
Animatorka: Krystyna Wilk
Kontakt tel.: 17 740 38 71

Spotkania:
– II poniedziałek m-ca, Eucharystia o 17:00 i następnie spotkanie modlitewne w Klubie „Caritas” Domu Parafialnego.

Do Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym (APDC) może należeć każdy praktykujący katolik, niezależnie od stanu i wieku, który pragnie nieść pomoc duszom czyśćcowym.

Zadania Członków APDC

Troska o własne uświęcenie:
Członkowie APDC korzystają z pomocy, jakie ofiaruje nam Kościół, a przede wszystkim:
– przystępują regularnie do sakramentów świętych, zwłaszcza do sakramentu pojednania, w którym doświadczamy przebaczającej miłości miłosiernego Jezusa oraz Eucharystii, która jest źródłem uświęcenia,
– czytają i rozważają Pismo Święte, by w ten sposób karmić się Słowem Bożym,
– prowadzą życie modlitwy,
– okazują czynną miłość bliźniego,
– korzystają z dostępnych środków, które pomagają do trwania w łasce Bożej i rozwoju życia duchowego.

Wspomaganie zmarłych poddanych oczyszczeniu:
Pierwszym krokiem do okazania pomocy zmarłym jest przebaczenie im wszelkiego wyrządzonego zła. Członkowie Apostolstwa, w miarę swoich możliwości, o ile zaistnieje taka potrzeba, starają się zachęcić także innych do przebaczenia zmarłemu wszystkich krzywd i uraz.

Ponadto:
– odmawiają codziennie dowolną modlitwę za zmarłych, (nie obowiązuje ona pod grzechem)
– w ich intencji ofiarują codzienne trudy, wynikające z obowiązków stanu, zawodu, a także doznane przykrości, cierpienia itp.
– w miarę możliwości zamawiają Msze św. za zmarłych lub przynajmniej starają się ofiarować za nich swoje uczestnictwo w Eucharystii i Komunię św.
– w intencji zmarłych, poddanych oczyszczeniu mogą także ofiarować dobre uczynki, jałmużnę, odpusty, uczynki pokutne np. post.